Agnellotreffen Pontechianale
26/27 Gennaio 2019

Moto Club Valle Argentina - Agnellotreffen 2019

Il campo

Moto Club Valle Argentina - Agnellotreffen 2019

Agnellino 1...

Moto Club Valle Argentina - Agnellotreffen 2019

Agnellino 2...

Moto Club Valle Argentina - Agnellotreffen 2019

Agnellino 3!

Moto Club Valle Argentina - Agnellotreffen 2019

E bravo Antonio!!!

Moto Club Valle Argentina - Via Ardizzoni 6 - 18018 Taggia (IM)